diumenge, 7 de desembre del 2008

Estudi dels canvis d'usos del sòl a l'antic estany de Sils, una eina bàsica per a la seva gestió

Es descriu l’evolució històrica de la vegetació de l’antic estany de Sils (la Selva) durant la darrera meitat del segle XX mitjançant l'estudi de la cartografia vegetal antiga (Bolòs, 1954; Vilar, 1981) i de l'actual (Mercadal, 2002), així com de les primeres fotografies aèries dels anys 1956 i 1980 i de l’ortofotomapa de l'any 2000.

Aquesta llacuna interior fou dessecada definitivament el 1851 i les seves terres van ser convertides, majoritàriament, en prats de dall (Gaudinio fragilis-Arrhenatheretum elatioris), una comunitat semicultural d’elevada singularitat florística per a la regió mediterrània. Els resultats demostren que en els darrers 50 anys els canvis d’usos del sòl han anat transformant aquell antic paisatge, eminentment pradenc i cerealístic, cap a arbredes, herbassars humits, àrees urbanitzades i boscs submediterranis, amb la conseqüent pèrdua de superfície de prats dalladors i de diversitat florística. D’altra banda, a partir de la cartografia històrica, es proposen els espais prioritaris per a ser recuperats com a habitats naturals.

Citació bibliogràfica
MERCADAL, G. 2008. Estudi dels canvis d'usos del sòl a l'antic estany de Sils, una eina bàsica per a la seva gestió. II jornades sobre la gestió i la conservació de l'estany de Sils. Ajuntament de Sils. Document inèdit.

Visualització de la presentació